Nieuws
kerstgroet
21-12-2017 20:35

Gods geheim
’t Geheim fan Gods grutte leafde
Stiet wer yn ’t folle ljocht
It boadskip fan ‘e ingel
In Godlik heilsberjocht
Verslag van de Kerstworkshop op 6 december in Leeuwarden.
07-12-2017 15:49
Verslag Kerstworkshop gehouden op woensdag 6 december 2017
Verslag lêzing Fryske Akademy op 21 november.
28-11-2017 18:30
Verslag lêzing Fryske Akademy
Datum: dinsdag 21 november 2017
Plaats: Partycentrum ‘t Haske Joure
In gesprek met mevrouw Kuperus-de Vries.
24-11-2017 18:54
IN GESPREK MET MEVROUW KUPERUS-DE VRIES
Verslag van de Fryske Akademylêzing op 21 november.
23-11-2017 16:46
Verslag lêzing Fryske Akademy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...